– annonse header –
Hjem Fiskeri & havbruk Vil øke lønnsomheten i kystflåten

Vil øke lønnsomheten i kystflåten

– annonse top –

– Nå er tiden inne for å gjøre noe med kvotetakene for den største kystflåten. Vi må hele tiden gi fiskeflåten mulighet for å tilpasse seg til ressursgrunnlaget, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Nærings- og fiskeridepartementet sender i dag på høring et forslag om å heve kvotetakene i kystflåten over 11 (13) meters hjemmelslengde.

– Dette gir den enkelte fisker økt valgfrihet til å tilpasse driftsgrunnlaget til det en selv finner mest lønnsomt, sier Aspakeri en pressemelding.

– annonse inline –

Kvotetak regulerer hvor stor kvote som kan tildeles ett fartøy, og disse har vært justert flere ganger siden innføringen av strukturkvoteordningen i takt med utviklingen i fartøygruppene. På denne måten tilpasses fiskeflåten til ressursgrunnlaget, på fiskerinæringens premisser. Norges Fiskarlag har bedt om at det åpnes for høyere kvotetak og større grad av likebehandling i de ulike flåtegruppene.

Kystflåten er den største gruppen fiskefartøy i antall, og spiller en nøkkelrolle i næringslivet mange steder langs kysten. Fartøyene har ulike driftskombinasjoner, forskjellig driftsmønster og størrelser. I høringsnotatet er det derfor flere alternative forslag til kvotetak, og høringsinstansene bes om å komme med innspill.

Høringsnotatet tar også for seg fylkesbindingene i fisket etter torsk nord for 62 ⁰N og avkortingsreglene i strukturkvoteordningen for ringnotgruppen.

– Jeg vet at dette er saker som engasjerer mange langs kysten, og jeg håper på mange gode innspill, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

– annonse bottom –