Farstad: – Produksjonen vil øke på Melbu

– annonse top –

Sjefen i Norway Seafoods, Thomas Farstad, er optimistisk på vegen av konsernets anlegg på Melbu. Produksjonen av forbrukerpakkede produkter vil øke, sier han til 8445melbu.no. Les hele intervjuet med Thomas Farstad her, hvor han også snakker om «fremtidens filetfabrikk».

– annonse inline –

Til uka vil Melbu-anlegget til Norway Seafoods være i full produksjon igjen, etter nærmere tre måneder lang permitteringsperiode for svært mange ansatte. I forbindelse med sesongstart på Melbu har vi fått konsernsjef Thomas Farstad i tale rundt en del mer eller mindre betente spørsmål rundt driften på Melbu.

thomas-farstad-miniatyr
Konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods.

Lange permiteringer
– De tillitsvalgte har over lengre tid vært bekymret for lange perioder med permitteringer på Melbu. Hvilke planer har Norway Seafoods for å kunne sikre økt sysselsetting og mer helårige arbeidsplasser, spør vi konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods.

– Norway Seafoods førsteprioritet er å få til lønnsom drift. Som det fremgår av våre resultater har vi fortsatt en stor jobb å gjøre for å lykkes med dette. En viktig del av vår satsning som påvirker Melbu positivt er arbeidet med å utvikler bedre markedsposisjoner for våre produkter. Melbu er vår eneste fabrikk i Norge som produserer forbrukerpakkede produkter. Vår produksjon av slike produkter vil øke fremover, og vi har vunnet viktige kontrakter for 2015 allerede, sier konsernsjef Thomas Farstad i Norsay Seafoods.

Vil stoppe kappfisket etter torsk
Farstad sier at konsernet arbeider sammen med selskapets tillitsvalgte for å vurdere hvordan de best kan utnytte mulighetene i vintersesongen, og samtidig finne hensiktsmessige løsninger for de krevende høstmånedene når det gjelder filetproduksjonen i selskapet.

– Utover dette så er rammevilkårene for næringen viktig, spesielt viktig er det at myndighetene avvikler kappfisket i torskesektoren. En avvikling av kappfisket vil ventelig bidra til at det fiskes mer torsk på høsten, sier Farstad til 8445melbu.no.

Skal investere på Melbu
– Norway Seafoods har sagt at dere skal satse på Melbu når det gjelder nye investeringer i maskiner og teknologi. Hvor langt har dere kommet her, og når vil de ansatte på Melbu merke noe til dette?

– Flere viktige deler av «fremtidens filetfabrikk» testes nå industrielt, blant annet i Norway Seafoods. Selskapet har bidratt til å få utviklet en helt ny filetmaskin og robotiserte løsninger for fjerning av bein og oppdeling av fileten i stykker. Melbu er en av de fabrikkene hvor vi planlegger å investere i den nye teknologien når vi mener den er god nok. Målet vårt er å gjøre dette innen 2017, men de første konkrete endringene håper vi det er mulig å få til allerede  i 2015. Hvilken fabrikk som blir først ut er ikke bestemt.

Forenklede regler for levendelagring
– Fiskeriminister Elisabeth Alsaker sendte nylig ut en pressemelding der hun slår fast at reglene for levendelagring av torsk skal forenkles, og at dette kan få betydning for både råstofftilgang, flere helårige arbeidsplasser og bedre lønnsomhet. Hvilken betydning kan denne forenklingen av regelverket for levendelagring av villfanget fisk få for anlegget på Melbu?

– Det er for tidlig å si, men at regelverket blir mer tilpasset behovet vil være positivt. 2014 var det første året vi hadde aktivitet knyttet til levendelagring på Melbu, og vi håper vi kan øke omfanget av dette fremover, sier konsernsjefen.

Havfisk leverer som før
– I pressemeldingen fra Norway Seafoods tirsdag vedrørende resultater for tredje kvartal 2014, heter det: «Kvartalet har som ventet vært preget av lav tilgang på råstoff i den norske virksomheten fordi store deler av kystfiskeflåtens kvoter ble fisket tidlig på året.» Hvor står situasjonen i forhold til å få mer fersk råstoff fra Havfisk-trålerne?

– Tilgang på fersk torsk fra Havfisk-trålerne har vært ganske stabilt i flere år, og Havfisk står i perioder for rundt halvparten av all fersk torsk som landes i Norge på høsten. Leveransene fra Havfisk i 2014 ser ut til å bli på om lag samme nivå som i fjor.

– Du var selv i kommunestyret i Hadsel for en tid tilbake der du informerte om at trålere i Havfisk ble bygd om/endret for å kunne levere mer fersk råstoff til Melbu. Hvordan har denne endringen gått til nå, og har det resultert i mer råstoff fra trålerne til anlegget på Melbu?

– Etter det vi i Norway Seafoods kjenner til så er strukturen i trålflåten endret i tråd med de planer Havfisk har hatt. Det er planlagt at alle fartøy i trålflåten skal levere fersk torsk i 2014. For mer detaljer om trålflåten må vi henvise til Havfisk.

Folk søker nye jobber
– Det kan virke som om det er en tendens til at ansatte ved Norway Seafoods på Melbu søker seg til Nordlaks på Børøya, fordi de ser på det som en sikrere arbeidsplass. Hva tenker Norway Seafoods om dette – er det fare for at Melbu-anlegge på sikt kan miste ansatte og kompetanse for den delen av året hvor det er full drift – som i SKREI-sesongen?

– De ansatte er selskapets viktigste ressurs og utstrakte permitteringer fører dessverre til at medarbeidere søker til andre bedrifter. Dette er forståelig, men beklagelig. Høsten er utfordrende på hele kysten siden kvotene, med unntak av trålflåten, langt på vei fiskes i første halvår. Myndighetene har et ansvar for å regulere fisket slik at mulighetene i markedet blir bedre utnyttet og verdiskapningen for fellesskapet blir større.

Glad for engasjement fra politikerne
– Fylkesråden for næring i Nordland fylkeskommune, Arve Knutsen, har bedt om et møte med dere. Hvordan vil dere imøtekomme hans anmodning om møte, samt realitetene i trålerkonsesjonene – som mange mener må levere spesielt til Melbu.

– Vi har møtt med fylkesråden ved flere anledninger og har hatt en god dialog. Om og når vi får en slik forespørsel om et nytt møte, vil vi se på dette, og vi oppfatter det som bra at ledende politikere engasjerer seg i torskesektoren, avslutter konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods.

– annonse bottom –
Forrige artikkelPolitiet: Foreløpig ingen åpenbar brannårsak
Neste artikkel1,5 mill. til sikring av skoleveien på Melbu