Poenget med Hadsel Eiendom KF reduseres

Mobulene som torsdag ble plassert i Lyngveien på Melbu skal bygges om til to enheter som skal bygges om til utleie.
– annonse top –

Noe av begrunnelsen for opprettelsen av Hadsel Eiendom KF mister noe av poenget. Det går fram av kommunale sakspapirer.

Hadsel Eiendom KF har styremøte 10. oktober. I sakspapirene som angår statusen for Hadsel Eiendom KF, og som det kommunale foretaket opplyser styre om, går det fram at de har god kontroll på sin egen drift. De gjennomfører også prosjektet for Hadsel kommune, går det fram.

– annonse inline –

– Utbytte til Hadsel kommune hemmer handlingsrommet i foretaket, og vanskeliggjør reduksjoner av vedlikeholdsetterslep, heter det.

Det konkluderes for øvrig med at bemanningssituasjonen i administrasjonen er en utfordring som må løses inne rimelig tid.

– Økonomien er en utfordring som følge av utbytte til Hadsel kommune.

Det er fra før kjent at da Hadsel Eiendom KF i sin tid ble opprettet, var det for å styre midler fra blant annet husleieinntekter til vedlikehold av eiendomsmassen. Når Hadsel kommune nå viser seg å kreve utbytte fra foretaket, gir det mindre å rutte med til vedlikehold av eiendommene til det kommunale foretaket. I forrige kommunestyre ble det også opplyst at kommunen har et etterslep i vedlikeholdet av kommunale eiendommer på 216 million kroner.

Hadsel Eiendom KF sliter også med bemanningen. Foretaket har for tiden 15 ansatte samt en innleid person.

– Foretaket står i fare for å minste nøkkelpersonell som følge av manglende avklaring rundt organisering og økonomi, heter det.

Hadsel Eiendom KF skal bruke samme saksarkiv som kommunen innfører fra desember 2016.

– Endringen vil være en stor forbedring for foretaket, med en mulighet for selv å arkivere, heter det.

– Økonomien i foretaket er under god kontroll. Budsjettpostene er justert i forhold til hvordan driften forløper og økt utbyttekrav fra eier. Det vil bli krevende å oppnå budsjettet for 2016.

Hadsel Eiendom KF mangler godkjente garderobeforhold, verksted og lager. I innstillingen til foretakets styre anbefales det at det bygges nybygg på en aktuell tomt på Børøya. Dette vil gi de beste rammevilkår for foretaket, og vil være en god investering, heter det i innstillingen til styret. Det er intensjon om at styret skal arbeide for å få kjøpt den aktuelle tomta. Saken blir senere sendt til kommunestyret for endelig godkjenning når all informasjon er på plass.

– annonse bottom –