Opprenskning skapte problemer i Elveneselva

smålaks laks
Smålaks. Foto: Fylkesmannen i Nordland
– toppannonse –

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener at den utførte opprenskinga i Elveneselva i Sortland kommune har ført frostproblemer i en vannledning.

– innsideannonse –

Det går fram av et brev fra NVE til Børre Steiro på Sortland.

– Vi viser til vårt brev av 25.09.14 der vi gir uttalelse til omsøkt tiltak med å foreta opprensking langs kanalisert del av Elveneselva. NVE har mottatt henvendelse fra nabo som mener at det har oppstått frostproblem i en vannledning som krysser langs bunnen av elva etter at tiltaket ble gjennomført. Tilbakemeldingen indikerer at det er foretatt en opprensking som er dypere enn til tidligere elvebunn slik vi anbefalte, skriver fungerende regionsjef Knut Aune Hoseth i NVE.

NVE mener at den oppståtte situasjonen også kan tyde på at det ikke er tatt hensyn til vannledningen ved planlegging og gjennomføring av tiltaket.

Ikke tillatelse

– Vi vil presisere at NVEs tidligere uttalelse er en vurdering i forhold til vårt ansvarsområde, og at dette ikke er en tillatelse til gjennomføring av tiltaket. Du har som tiltakshaver for inngrep som dette ansvar for å både ivareta private interesser samt få evt kommunal tillatelse til gjennomføring av tiltaket. Dette i tillegg til en avklaring mot NVE og Fylkesmannen. Vi anbefaler at du som tiltakshaver gjennomfører evt avbøtende tiltak, og at dette ses opp mot den tillatelse du har fått av kommunen og evt øvrige berørte parter, heter det i brevet.

Flomskade

I henvendelsen som NVE sendte tiltakshaveren i fjor høst, poengterte NVE at tiltaket planlegges gjennomført langs en tidligere kanalisert strekning på ca 200m langs elva for å unngå flomskade på dyrka mark og vei. NVE forutsetter at det planlagte tiltaket begrenses til den del av elva som er kanalisert.

Kantvegetasjon

– Vi vurderer at opprenskingsarbeidet bør skje fra elva eller den bredden som grenser til veien slik at motstående elvebredd og kantvegetasjon langs denne bevares i størst mulig grad. Det vil også være fordelaktig om oppgravde masser fra elva fjernes og ikke lagres langs elvebredden. Dybden på opprenskingen bør begrenses til omtrentlig dybde elva hadde etter forrige kanalisering/opprensking, heter det.

– Vi har vært involvert i tidligere vurdering av elvas potensiale for anadrom fisk. Det er kartlagt vandringshinder på både riksvei og kommunal vei som hindrer fiskeoppgang, men det er ut i fra en vurdering av elvas begrensede oppvektspotensiale for fisk ikke prioritert utbedring av disse vandringshinder på kort sikt. Dette kan imidlertid bli aktuelt på et senere tidspunkt. Det er derfor viktig at opprenskingen foretas på en slik måte at denne ikke vil hindre evt fremtidig fiskeoppgang, skriver fungerende regionsjef Knut Aune Hoseth i NVE.

– bunnannonse –
Forrige artikkelStaten bidrar med fire nye lærerstillinger
Neste artikkelFærre arbeidsledige, men flere permitterte i fiskeindustrien