Forurensningen kan koste mer enn 10 millioner

– annonse top –

I et overslag som Forsvaret selv har gjort blir kostnadene for opprenskning av forurensingen på Melbu skytebane kunne komme opp i mer enn 10 millioner kroner.

– annonse inline –

Forsvarsbygg mener at opprenskningen i Melbu skytefelt kommer til å ligge i det øvre kostnadssjikt. Konkret slås det fast at opprenskningen vil koste om lag 3000 til 4000 kroner per kubikkmeter forurenset masse. Årsaken er at det er mange mindre områder som må saneres for forurensning. Mange av disse ligger dessuten i vanskelig tilgjengelige myrområder.

Beregninger viser at en masse på 2630 kubikkmeter må graves opp og renses. For Melbu skytefelt er det konkret beregnet til å koste mellom 8 og 10,5 millioner kroner. Kostnadsoverslaget er inkludert rigg, oppgraving, opplasting, transport, deponering og arbeider for å tilbakeføre naturen etter inngrepene.

Les også:

Kostnadsberegningene inkluderer imidlertid ikke kostnader for opprydding av skrot eller rådgivingstjenester. Det betyr at kostnadene for oppryddingen kan kommer på langt mer enn ti millioner kroner når sluttregninga er på bordet.

En av årsakene til at det blir såpass kortbart å rydde opp i forurensningene på Melbu skytefelt, er kostnader knyttet til deponering av de forurensede massene. Det finnes ikke slike godkjente deponi i Norge. De forurensede jordmassene må derfor fraktes til Sverige, Danmark eller Tyskland. Dersom godkjent deponi hadde vært tilgjengelig i Norge kunne kostnadene for å rydde opp i Melbu skytefelt ha blitt kraftig redusert.

Illustrasjonen er hentet fra Forsvarets egne rapporter og viser de ulike skytebanene overfor boligfeltene på Melbu.

– annonse bottom –
Forrige artikkelMelbu skytefelt sterkt forurenset av tungmetaller
Neste artikkelSkytebanen er et farlig område