Noe bedre driftsresultat i Norway Seafoods

– annonse top –

I tredje kvartal 2014 fikk Norway Seafoods et driftsresultat på minus syv millioner kroner, som er en forbedring på to millioner kroner i forhold til samme periode i 2013. Prisene var høyere, men omsetningen falt på grunn av lavere volumer.

Norway Seafoods hadde en omsetning i tredje kvartal på 346 millioner kroner, en reduksjon på 49 millioner kroner i forhold til samme periode i 2013. Nedgangen i omsetningen skyldes lavere volumer. Produksjonen av filetprodukter var mindre enn i fjor. Selskapets danske virksomhet viste fortsatt resultatfremgang, mens virksomheten i Norge hadde en liten svekkelse på grunn av den reduserte aktiviteten i kvartalet, skriver Norway Seafoods i en pressemelding.

– annonse inline –

– Vi er tilfredse med resultater og fremgang i den danske virksomheten. Mens den norske virksomheten har hatt et krevende kvartal med liten salgsaktivitet. Det er en positiv utvikling i etterspørselen etter torskeprodukter fra Norge, men lite tilgjengelig fisk og raskt stigende råvarepriser, medfører at bruttomarginene har svak negativ utvikling, sier konsernsjef Thomas Farstad.

Norway Seafoods’ resultat før finansposter (EBIT) var -7 millioner kroner i tredje kvartal, mot -9 millioner kroner i samme periode i fjor. EBIT-marginen for konsernet var på -2,0 prosent, mot -2,4 prosent i tredje kvartal i 2013. Kontantstrøm fra driften i kvartalet var -20 millioner kroner, mot 9 millioner året før. Resultatet etter skatt var -10 millioner kroner (1 million kroner i samme periode i fjor).

Netto rentebærende gjeld økte til 311 millioner kroner (287 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal 2014). Egenkapitalandelen var 16,7 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 19,4 prosent ved utgangen av forrige kvartal.

Kvartalet har som ventet vært preget av lav tilgang på råstoff i den norske virksomheten fordi store deler av kystfiskeflåtens kvoter ble fisket tidlig på året. I Hammerfest har selskapet startet arbeidet med å tilrettelegge fabrikken i Forsøl for filetaktivitet, etter at Nærings- og fiskeridepartementet i august aksepterte den plan som ble presentert for omlegging av selskapets aktivitet i kommunen. Selskapet gjennomfører industriell testing av flere nyvinninger innenfor produksjonsteknologi med positive resultater, og planlegger for investeringer i løpet av 2015. Innsatsen for å utvikle markedet for torskeprodukter av høy kvalitet, både som egen merkevare og som private label, fortsetter.

– Innsatsen med å styrke torskens posisjon i markedet viser at det finnes et stort og ubenyttet potensial. Det er avgjørende for sektoren at industriledd og fiskeflåte samhandler ut fra markedets behov, og at myndighetene ikke stimulerer til et kappfiske som premierer fartøyer som fisker raskest mulig. Vi ser frem til at Tveterås-utvalget mot slutten av 2014 legger frem sin anbefaling for å bedre rammevilkårene for sjømatindustrien. Samtidig fortsetter Norway Seafoods innsatsen for å løfte kvalitet, gjennomføring av tiltak for å produsere mer effektivt, og arbeidet for å vinne nye konsumenter til torskesektoren, sier Thomas Farstad.

– annonse bottom –