Miljøvernere krever leveringsplikt for trålerne

Foto: Thor-Ivar Guldberg
Foto: Thor-Ivar Guldberg
– toppannonse –

Flere miljøvernere kaster seg på bølgen for å sikre at trålerne til Havfisk ASA opprettholder leveringsplikten til kystanleggene.

– innsideannonse –

Norges Miljøvernforbund krever nå at Havfisk ASA sine leveringsforpliktelser til Norway Seafoods anlegg langs
kysten av Nord-Norge videreføres og innskjerpes.

– Skal vi ha livskraftige fiskerisamfunn er det særdeles viktig at også fiskeressursene som høstes utenfor Nord-Norge foredles i nord, mener forbundet. Havfisk ASA bør derfor miste konsesjonene om de ikke er istand til å overholde sine leveringsforpliktelser, heter det i en uttalelse fra forbundet.

I Miljøvernforbundets uttalelse om leveringsplikten heter det at Havfisk ASA ikke kan tillates det forbundet kaller et ressursran. De krever derfor at leveringsplikten opprettholdes slik at kystsamfunnene har arbeidssteder og grunnlag for bosetting.

Det heter videre at Røkke-selskapet Havfisk ASA  over mange år har kjøpt opp fiskekvoter, trålere og fiskeforedlingsbedrifter langs Finnmarkskysten. Til tross for store fangster er det lite som kommer til land til foredling. I dag skal det rasjonaliseres og omstruktureres og flere fiskeforedlingsanlegg langs kysten står i fare for å bli nedlagt. NMF kan ikke akseptere dette ranet av ressurser langs kysten.

– Kjell Inge Røkke har i perioden 1996 – 2005, gjennom selskapet Havfisk ASA, kjøpt opp et stort antall fiskekvoter, trålere og fiskeforeldingsanlegg langs kysten av Finnmark. Havfisk har delt driften mellom Havfisk ASA, som står for fisket og Norway Seafood som driver fiskeforedlingen. Norway Seafoods anlegg finner man i dag i bla. Hammerfest, Mehamn, Lebesby, Båtsfjord, Melbu og Stamsund. I alt har Norway Seafood 9 foredlingsbedrifter langs kysten av Nordland, Troms og Finnmark.

Stort fiske
De sier også at når det er elleve trålere som fisker på 29 torskekvoter og at det er betydelige mengder fisk som blir håndtert av Havfisk ASA. Dette er ressurser som Havfisk ASA tjener store penger på. Disse ressursene skulle etter myndighetenes plan foredles på de ulike fiskeforedlingsbedriftene langs kysten.

Havfisk ASA har en leveringsplikt til disse anleggene på minimum 80 prosent av torskefangsten som er fanget nord for 62 grader nord, fremheves det. Dette er betydelige mengder råstoff som kunne gitt inntil tusen årsverk fordelt på de ulike foredlingsanleggene. Dette er et betydelig antall arbeidsplasser for kystsamfunnene i Nord- Norge. Arbeidsplasser som kunne holdt liv i mange kystsamfunn langs kysten. Dessverre har Røkke og Havfisk ASA sneket seg unna denne leveringsplikten og bare en brøkdel av råstoffet er levert til foredling. Dette har ført til lite omsetning ved foredlingsbedriftene og dertil underskudd, noe som brukes som argument for å legge ned anlegg. Uten arbeidsplasser er det heller ikke mye grunnlag for bosetting i de små kystsamfunn.

Ressursran
Når Havfisk gjennom ulike omstruktureringer vrir seg unna selskapets leveringsplikt av fisk til foredling i Nord-Norge, må Fiskerimyndighetene snarest begynne å vurdere Røkkes trålerkonsesjoner. Hvorfor skal Røkke og Havfisk ASA få beholde disse fiskeressursene når bedriften ikke viser vilje til å overholde de forpliktelsene som følger de gitte konsesjonene?

Røkkes og Havfisk ASA har over mange år har fått tilgang på store fiskeressurser mot en forpliktelse som i utgangspunktet skulle bidra til foredling og dermed arbeidsplasser i en rekke lokalsamfunn langs kysten. Fiskeressursene hentes utenfor kysten av Nord-Norge og da må også kystbefolkningen kunne høste av fangsten. Den beste måten er jo at fisken videreforedles langs kysten.

Dette kan ikke karakteriseres som noe annet enn ressursran fra Havfisk side, mener Norges Miljøvernforbund.

– bunnannonse –
Forrige artikkelEnkelte medier prater ned Melbu-anlegget
Neste artikkelViktig signal fra Melbu-sjefen