Havfisk med rekordresultat i fjerde kvartal 2013

– toppannonse –

Havfisk oppnådde et driftsresultat før avskrivning og amortisering (EBITDA) på 93 millioner kroner i fjerde kvartal 2013, en økning på 48 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2012. Omsetningen i fjerde kvartal var 260 millioner kroner som er 95 millioner kroner høyere enn i fjerde kvartal i 2012.

– innsideannonse –

Samlet i 2013 var EBITDA på 211 millioner kroner og konsernets driftsinntekter var 779 millioner kroner. Årsresultatet var negativt som følge av avsetning i forbindelse med «Glitnir-saken». Det melder Havfisk i en pressemelding.

Fangstinntekter per driftsdøgn er 22 prosent høyere i fjerde kvartal 2013 enn i samme periode i fjor. Dette skyldes rekordstort volum, høyere priser og økt effektivitet. Fangsteffektiviteten (fangstvolum pr driftsdøgn) er 6 prosent høyere enn samme periode i fjor. Det totale fangstvolumet er øket med 41 prosent i fjerde kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

– Vi er svært godt fornøyd med driften i fjerde kvartal. EBITDA og fangstinntekter per driftsdøgn er vesentlig høyere enn på samme tid i fjor. Vi har fisket et rekordstort volum i fjerde kvartal og det er høyere priser for både torsk, hyse og sei sammenlignet med samme periode i fjor,sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

HAVFISK konsernet hadde i fjerde kvartal 2013 driftsinntekter på 260 millioner kroner sammenlignet med 165 millioner kroner i fjerde kvartal 2012. Økningen i driftsinntekter forklares i hovedsak med høyere volum, endring i produktmiks og bedre priser enn i tilsvarende periode i 2012. EBITDA var på 93 millioner kroner mot 45 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITDA-marginen var 36 prosent i kvartalet sammenlignet med 27 prosent i fjerde kvartal 2012. EBIT i fjerde kvartal var på 71 millioner kroner mot 31 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

HAVFISK tapte i første rettsinstans i søksmål reist av administrasjonskomiteen i Glitnir, knyttet til en rente og valutsikringsavtale. Det negative resultatet for fjerde kvartal 2013 og året samlet, skyldes avsetning på 158 millioner kroner i forbindelse med denne saken. Dommen er ikke rettskraftig. HAVFISK mener at dommen ikke er korrekt og den vil bli anket. Det antas at saken tidligst kommer opp høsten 2014. Eventuell utbetaling av kravet vil først skje etter en rettskraftig dom. Dette innebærer at dommen ikke vil få kontantstrøms-effekt for regnskapsåret 2013. Som følge av IFRS-reglene er det likevel gjort en avsetning for kravet og renter.

– Vi mener retten har foretatt en uriktig vurdering. Vi har derfor besluttet å anke dommen til Islands Høyesterett, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i HAVFISK.

I 2013 var EBITDA på 211 millioner kroner mot 183 millioner kroner i 2012. Økningen forklares med høyere priser, endring i produktmiks og en mer effektiv drift. Konsernets driftsinntekter var 779 millioner kroner i 2013, opp fra 774 millioner kroner i 2012. Resultat før skatt for 2013 var -75 millioner kroner. Det negative resultatet skyldes avsetningen i «Glitnir-saken».

– Driften i 2013 har vært veldig god og vi har fisket mer enn i 2012. HAVFISK har i løpet av året fått levert to moderne og miljøeffektive tråler og har også oppgradert fartøy i eksisterende flåte. Flåtefornyingen har bidratt til økt fleksibiltet og fangstkapasitet. Det siste nybygget «Gadus Neptun» leveres i første kvartal 2014 og vil øke kapasiteten ytterligere, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 58 millioner kroner i fjerde kvartal sammenlignet med 66 millioner kroner i fjerde kvartal 2012.

Netto rentebærende gjeld var 997 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal. Dette er 153 millioner kroner høyere enn ved utgangen av forrige kvartal og er knyttet til låneopptak ved levering av fartøyet «Gadus Njord».

HAVFISKs egenkapital var på 833 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal, tilsvarende 31,3 prosent.

– Kvotene for torsk er på tilsvarende nivå som i fjor, men for hyse og sei er det en reduksjon på hhv 9 og 21 prosent. Med tre nye fartøy og oppgradering av flere eksisterende fartøy kan vi drive et effektivt fiske med større mulighet for også å bedre utnytte seikvoten. Prisene er bedre og markedssituasjonen ser også mer stabil ut enn i samme periode i fjor, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

– bunnannonse –
Forrige artikkelNRK: Allmøte på Melbu og Stamsund fredag
Neste artikkelSeks av ti trålere skal levere fersk torsk