Hadsel kan få nye regler for unge asylsøkere

– annonse top –

Dersom den nye loven om omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere blir vedtatt, vil Hadsel få nye regler å forholde seg til i det kommunale mottaket.

Regjeringen sender i dag på høring et forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Det går fram av en pressemelding fra barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

– annonse inline –

– Den store tilstrømningen av enslige mindreårige asylsøkere høsten 2015 var utfordrende å håndtere. Det ble tydelig at vi trengte et mer fleksibelt regelverk som kan ta høyde for varierende ankomsttall, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Barnevernloven skal ikke gjelde
I dag er tilbudet til barna regulert i barnevernloven, men enslige mindreårige asylsøkere er en sammensatt gruppe med ulike behov, og gruppen skiller seg fra barn i det ordinære barnevernet.

– Jeg foreslår en egen lov om enslige mindreårige asylsøkere som er mer tilpasset denne gruppen barn, og som samtidig gir myndighetene større fleksibilitet, sier barneministeren.

– I en ny lov vil tilbudet ikke lenger være en del av barnevernet, men tilbudet skal bygge på en barnefaglig og flyktningefaglig standard.

Omsorgssentertilbudet skal kunne differensieres ut fra barnas alder og behov. Den nye loven åpner for at eldre barn kan bo i avdelinger med lavere bemanning enn yngre barn. Det foreslås at krav til kvalitet skal lovfestes. Barna skal få forsvarlig omsorg. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) skal fortsatt skal ha ansvar for tilbudet og omsorgen for barna i sentrene.

Tilbud om å bo i en familie
I lovforslaget åpnes det opp for at yngre barn kan få tilbud om å bo i en familie som et alternativ til et omsorgssenter.

– Noen barn vil få en bedre og mer stabil hverdag ved å bo i en familie enn på et omsorgssenter, og et slikt botilbud eksisterer ikke i dag, sier Solveig Horne.

Det åpnes for at det familiebaserte botilbudet kan gå over til å bli barnets fosterhjem, dersom barnet får opphold i landet, og kravene til fosterhjem i barnevernloven er oppfylt. Barnets situasjon og behov skal fortsatt kartlegges. Kartleggingen skal danne grunnlag for oppfølging i omsorgssenteret og etterfølgende bosetting i en kommune.

Departementet foreslår at Bufetat kan opprette en ankomstenhet som vurderer hvilket tilbud som passer for barnet. Departementet foreslår også at fylkesmannen skal føre tilsyn både med omsorgssentre og familiebaserte botilbud. Det foreslås at også de statlige omsorgssentrene skal godkjennes. I dag er det kun private og kommunale omsorgssentre som må godkjennes.

Les hele høringsforslaget her

– annonse bottom –