Hadsel-bygg kan bli fritatt for eiendomsskatt

fasjonable
– annonse top –

I Hadsel kommune kan spesielle bygg få fritak for eiendomsskatt. Og det er staten som oppfordrer kommunen til å frita kvalifiserte bygg for kommunes eiendomsskatt.

Det er riksantikvar Jørn Holme som nå har tilskrevet blant andre ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) med anbefaling om å fritak eiere av viktige kulturminner for eiendomsskatt.

Mulig å frita fredete bygg
– Vi finner det gledelig at det stadig oftere blir gitt slike fritak. Da kommunenes praksis er ulik, finner vi det likevel riktig å tilskrive kommunenes øverste leder på ny, for å minne om lovhjemmelen som gjør det mulig å frita eiere av fredete og vernede bygninger for denne skatten.

Kommunen er ikke bundet
Han gjør kommunen oppmerksom på at det er kommunen som kan frita slike bygg fra eiendomsskatt. Riksantikvaren sier at det ligger innenfor kommunestyrets frie skjønn å avgjøre hvorvidt fritak kan gis og i hvilket omfang fritak skal gis. Samtidig understrekes det at kommunen ikke er bundet av Riksantikvarens vurdering.

Fritakshjemmel
– Etter vår oppfatning knytter begrepet «historiske verde» seg til bygningens kvalitet og alder, og ikke det formelle vernet alene. På dette grunnlag, bør også de eiendommene som kommunen selv har regulert til bevaring etter plan- og bygningsloven omfattes av fritakshjemmelen. Som bærer av kommunes egen kulturarv, pålegges eieren også i slike tilfeller strenge restriksjoner. Flere av disse bygningene som er regulert til bevaring er også av nasjonal verdi, og dermed i fredningsklasse, skriver riksantikvaren.

Han poengterer at mange kommuner har kommet svært kort når det gjelder bruk av regulering til bevaring av bygninger. Riksantikvaren oppfordrer derfor kommunen til å gi fritak for eiendommer som åpenbart er av «historisk verde», men som ikke er fredet eller regulert.

– Et fritak for eiendomsskatt vil være av stor betydning for den enkelte eier. Eierne nedlegger et fysisk og økonomisk krevende arbeid i vedlikehold – en innsats som er ønsket av samfunnet for å holde kulturarven i hevd.

Riksantikvaren opplyser at den fredede bygningsmassen i Norge bare utgjør 1,5 promille av de samlede bygningsmassene.

– For den enkelte kommune vil eiendomsskattefritak for historiske verdifulle bygninger bli et beskjedent inntektsbortfall, men for eierne vil det kunne bety mye. Fritak kan blant annet sees som en anerkjennelse av den innsats eierne gjør og motivere til bedre vedlikehold av kommunens egne kulturminner.

– annonse bottom –
Forrige artikkelGlasskunstner etterlyser mer turisme i Hadsel
Neste artikkelBygger større med flate tak på Melbu