Brannsjef: Befal står mot kokk

brann haug melbu
– annonse top –

Fagforeningen Delta i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) er kritisk til ansettelsen av ny brannsjef i Hadsel kommune. Den ene søkeren har Forsvarets befalsskole mens den tilsatte brannsjefen har kokkeutdanning, hevder Delta.

Rådgiver Eigil Horsdal i Delta (YS) har uttalt seg til Sivilombudsmannen i saken om ansettelse av ny brannsjef i Hadsel kommune. I uttalelsen fra Delta går fagforeningen inn på spørsmålet om oppfyllelse av regelverket.

– annonse inline –

Var ansettelsen riktig
Striden står om hvorfor den tilsatte brannsjefen, som foreløpig ikke tilfredsstiller kravene til å være brannsjef, ble foretrukket av Hadsel kommune framfor den konstituerte brannsjefen, som tilfredsstiller kravene og som er søker og klager til Sivilombudsmannen.

– Som argumentasjon for å få dispensasjon til tilsatt brannsjef gjør Hadsel kommune Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oppmerksom på at de har en konstituert brannsjef som oppfyller kravene i forskriften. Konstituert brannsjef er også tiltenkt rollen som varabrannsjef, og vil dermed være garantien for at Hadsel kommune oppfyller forskriftskravet, sier rådgiveren til Sivilombudsmannen.

Merkelig argumentasjon
I praksis bruker Hadsel kommune med andre ord den konstituerte brannsjefens kvalifikasjoner som et argument for å ansette den foreløpig mindre kvalifiserte ansatte brannsjefen. Dette vil mange hevde kommer i et noe merkelig lys, når det faktisk viser seg at kvalifikasjonene til den konstituerte brannsjefen er noe av grunnlaget for at kommunen skal kunne ansette den konkurrerende søkeren.

Kommunen hadde ikke oversikt
– Når det gjelder dispensasjon så er det vanlig å få dispensasjon når det ikke foreligger kvalifiserte søkere før man tilsetter. Dette er for å være sikker på at den som ansettes blir godkjent for å utføre jobben. Min påstand er at Hadsel kommune ikke var klar over at man måtte søke dispensasjon for tilsatt brannsjef. Dette ble man klar over tre måneder etter ansettelsen, hevder rådgiver Eigil Horsdal i Delta.

Oppdelt stilling
I Hadsel kommune er stillingene innen brann slått sammen slik at de er 100 prosent stillinger, noe som er i tråd med ønsker fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Brannsjefstillingen er 40 prosent og resterende er 40 prosent lederberedskap og 20 prosent forebyggende. Tittelen som brannsjef og kravene kommer fra brannsjefstillingen. Her handler det ikke bare om krav til kompetanse, men også krav til erfaring med det utstyr og materiell som ligger under leder beredskapsstilling, heter det i uttalelsen fra Delta til Sivilombudsmannen.

Mangler utdannelse og erfaring
– Vurderingen til Hadsel kommune mener den konstituerte brannsjefen som klager er feil da de mener at tilsatt brannsjef er kvalifisert til stillingen da han mangler fagutdannelse og erfaring. Tilsatt brannsjef tilfredsstiller ikke kravene til operativ og forebyggende erfaring. Han har ingen forebyggende erfaring ut fra hans CV. Operativ erfaringer er lav i følge klager. Ut fra det vi kan se må tilsatt brannsjef kurset i 15 uker, ikke 10 som kommunen påstår. Forebyggende kurs er fem uker og går over et helt år. Tilsatt brannsjef har ikke bred ledelseserfaring som det påstås. Det å komme med en beklagelse etterpå ved at det ikke fremkommer av intervjuutvalgets begrunnelse, holder ikke mål. Dette kan ikke tas med i vurderingen, heter det fra Delta-rådgiveren.

Delta konkluderer med at Hadsel kommune mener forskriftskravene må vike for personlige egenskaper, eller lang og bred erfaring. Den tilsatte brannsjefen har ikke lang og bred erfaring slik det hevdes ut fra CV. Klager har for øvrig utdannelse innen lederskap med praksis gjennom Forsvarets befalsskole og jobb som daglig leder. Dette har ikke den tilsatte brannsjefen, mener Delta.

– Klager har handel og kontor fra videregående, med fag som regnskap, administrasjon og bedriftsøkonomi som er vesentlig i denne stillingen. Den tilsatte brannsjefen har utdannelse som kokk fra videregående.

Kan ha skjedd tidligere
Fagforeningen Delta i YS viser til en tidligere prosess med ansettelse av brannsjef i Hadsel kommune. Heller ikke den gang hadde den tilsatte brannsjefen den formelle kompetansen i orden. Hvorfor Hadsel kommune i flere omganger ansetter brannsjefer som ikke har formell kompetanse til å være nettopp brannsjef, er et åpent spørsmål som det fortsatt står igjen å finne svaret på. Det er spesielt interessant å finne ut hvilke krefter som har vært i sving for å få inn ukvalifiserte kandidater til jobben som brannsjef i Hadsel kommune framfor en kvalifisert.

– annonse bottom –