Verneombud stengte deler av senter

Og nå kommer Arbeidstilsynet på inspeksjon til Stokmarknes

distriktspsykiatriske senter nordlandssykehuset
Vesterålen distriktspsykiatriske senter på Stokmarknes.

Verneombudet ved Vesterålen distriktspsykologiske senter (DPS) på Stokmarknes har sett seg nødt til å stenge en del kontorer.

Årsaken er at ansatte opplever problemer med inneklima i arbeidslokalene. Det går fram av Arbeidstilsynets melding om tilsyn ved Nordlandssykehuset helseforetak, som Vesterålen DPS er en del av.

Arbeidstilsynet melder i sin henvendelse til Nordlandssykehuset helseforetak at de akter å føre tilsyn med virksomheten for å sikre at den følger arbeidsmiljølovens krav om å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade.

Derfor kommer Arbeidstilsynet på tilsyn tirsdag 19. september 2017 klokka 12:00. Tilsynet vil vare i tre timer, heter det i meldingen til helseforetaket. Det er seniorinspektør Roar Wulff Førde fra Arbeidstilsynet som skal lede tilsynet fra Arbeidstilsynets side.

– Arbeidstilsynet har mottatt melding om at ansatte opplever problemer med inneklimaet i arbeidslokalene til Vesterålen DPS på Stokmarknes, og at verneombudet i den anledning har sett seg nødt til å stenge endel kontorer. Hensikten med tilsynet er å bli informert om status i saken, hvilke tiltak som er/vil bli iverksatt, og om hvordan dere jobber med å forebygge og redusere risiko forbundet med dårlig inneklima og luftkvalitet.

– I tillegg til arbeidsgiver skal verneombud, eventuelt en annen representant fra arbeidstakerne, delta i tilsynet. Det er opp til virksomheten selv å ta med andre sentrale personer. Hvis virksomheten er tilknyttet bedriftshelsetjeneste, ser vi gjerne at representant fra bedriftshelsetjenesten deltar i tilsynet. Arbeidstilsynet ser det også som en fordel om HMS- ansvarlig eller andre representanter fra eventuell(e) overordnede enhet(er) som har HMS-ansvar, deltar. Det gjelder også teknisk personell som har ansvaret for drift og vedlikehold av bygget/bygningene, samt hovedverneombud og hovedtillitsvalgte, skriver tilsynsleder John Arve Skarstad i varselet til helseforetaket.