Sortland bør bli geografisk driftsenhet for politiet

politi politibil riksvåpen

Vesterålen regionråd mener at Sortland vør bli geografisk driftsenhet for politiet i Vesterålen.

Arbeidsutvalget i regionrådet har nylig avgitt en høringsuttalelse til politimesteren i Nordland knyttet til endring av politiets lokale organisering i Nordland.

Politimesteren har foreslått at Nordland deles inn i tre geografiske driftsenheter der Lofoten, Vesterålen og Ofoten legges til Narvik.

– Vesterålen regionråd ønsker at Nordland deles inn i fem driftsenheter med Lofoten og Vesterålen som egne geografiske driftsområder. Det viktigste argumentet for dette er de store geografiske avstandene innad i enheten forslaget fra politimesteren vil innebære, heter det i høringsuttalelsen.

Vesterålen regionråd mener at Sortland vil være et riktig sted som hovedsette for geografisk driftsenhet både ved en inndeling i tre og fem driftsenheter. Til forskjell fra Ofoten som har 26.000 innbyggere, er det 56.000 innbyggere i Lofoten og Vesterålen. Lofoten og Vesterålen har en befolkning som utgjør 69 prosent av innbyggerne i nordfylket. Geografisk har Sortland en sentral plassering i begge alternativene, mens Narvik ligger helt i utkanten av modellen som foreslås. Sortland har også lokalisert Kystvakta, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet som har nært samarbeid med politiet, heter det.