Setter lokal oppdretter under tilsyn

oppdrett malnesfjorden google maps

Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland har satt oppdretteren Egil Kristoffersen & Sønner AS i Bø kommune under tilsyn.

Tilsynet vil omfatte tre av selskapets akvakulturlokaliteter: Vindhammeren, Hysjorda og Vedvika. Tilsynet vil gjennomgå dokumenter knyttet til ytre miljø for alle tre lokaliteter, samt foreta en befaring på Vindhammeren inkludert landbase og strandsone.

Aktuelle tema er hovedsakelig resipientundersøkelser, avvikshåndtering, utslipp, kjemikaliebruk, miljømål, avfallshåndtering, miljørisikovurderinger og internkontroll.

Tilsynet vil bli gjennomført sammen med Fiskeridirektoratet.