En person skadet i trafikkulykke

167
sykehus ambulanse utrykning