En person skadet i trafikkulykke

171
sykehus ambulanse utrykning