Oppskriften for en ny storflyplass i Hadsel

widerøe avinor flyplass

Oppskriften for å få etablert en framtidig storflyplass for Lofoten og Vesterålen på Hadselsand er egentlig ganske enkel.

Politikerne i Lofoten og Vesterålen må legge de regionale prioriteringene til side, og tenke mye lengre fram enn det de gjør i dag. Mange mener at det før eller senere vil komme en tunell under Hadselfjorden. Spørsmålet er om en ny storflyplass kommer på plass før eller etter at en ny storflyplasser på plass.

8445melbu.no har stilt en del spørsmål til den Bodø-baserte forskningslederen Gisle Solvoll ved Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, Handelshøgskolen i Bodø. Han er en av flere eksperter som har satt seg grundig inn i forholdene rundt offentlig kommunikasjon i Lofoten og Vesterålen.

Hadselsand en god lokasjon
– Slik situasjonen er i dag vil en «storflyplass» på Gimsøy være bedre enn en «storflyplass» på Hadselsand for befolkning og næringsliv i Lofoten. Dette har primært med lokalisering å gjøre, sier Gisle Solvoll til 8445melbu.no.

– En flyplass på Gimsøy vil da bli en flyplass for Lofoten, mens Vesterålen vil beholde Skagen og Andenes. Dersom det skal bli en felles flyplassløsning for både Lofoten og Vesterålen, vil Hadselsand være en god lokasjon. Dette betinger imidlertid at det etableres en fast forbindelse mellom Fiskebøl og Melbu – Hadselfjordtunellen. Dersom en slik forbindelse etableres, og kostnadene ikke belastes «flyplassregningen», er en flyplass på Hadselsand den samfunnsøkonomisk beste flyplassløsningen under forutsetning av at både Helle, Leknes og Skagen legges ned. Når det gjelder Andenes, så er det neppe aktuelt å legge denne ned, både på grunn av avstanden til Hadselsand eller Evenes og på grunn av forsvarets ønsker og behov.

– I forbindelse med konseptvalgutredningen (KVU) for E10 Lofoten vurderer Statens vegvesen å gjennomføre en tilleggsanalyse på blant annet forbindelsen(e) mot Vesterålen, herunder også Hadselfjorden for å tilegne seg kunnskaper om hva en bedre forbindelse mellom Lofoten og Vesterålen kan bety for KVU-området Fiskebøl-Å, sier han.

Aktuelle tema i en slik analyse kan være å se hva slags prosjektideer som finnes, sjekke eventuelt grunnlagsmateriale, se på befolkningsgrunnlag, arbeidspendling, næringsliv, godsstrømmer med mer.

Gedigen politisk gulrot
– Når det gjelder spørsmål rundt kommunegrenser og kommunestørrelser er slike spørsmål ikke interessante i tilknytning til diskusjoner om flyplasstruktur så fremt ikke Hadselfjordtunnelen blir trukket opp av hatten som en gedigen politisk gulrot for å få til en frivilling sammenslutning. Bortsett fra en slik kobling er kommunegrenser ikke interessante i tilknytning til hva som kan betraktes som en fremtidsrettet flyplasstruktur.

Viktig hvor folk bor
– Det viktigste er hvor folk bor, hvor mange de er, hvilket næringsliv som er i regionen og ikke mist hvordan både befolknings- og næringsutviklingen forventes å bli. I tillegg vil planlagte veginvesteringen måtte tas hensyn til.

Veien til Evenes
Når det gjelder konseptvalgutredningen for E10 Evenes-Sortland, så viser denne at en innkorting av E10 fra Gullesfjordbotn til Evenes vil kunne redusere reisetiden fra Vesterålen med mellom 16 og 36 minutter alt etter valg av vegløsning.

– Dette vil naturlig nok gjøre Evenes lufthavn mer aktuell å benytte for innbyggerne i Vesterålen. Dette er også viktig å trekke inn i flyplassdiskusjonen.

Når han sikker i speilet ser han at traseen som ble valgt for LOFAST i et regionforstørringsperspektiv har vært mindre vellykket.

­– Dagens trasé gir et dårlig grunnlag for å bygge en sterkere LOVE-region gjennom eksempelvis etablering av felles infrastruktur knyttet til flyplass (Hadselsand) og sykehus samt for å kunne utvikle sterkere integrasjon i arbeidsmarkedet. Men dette er historie, og nå må gode planer for fremtiden legges. Her er det ingen opplagte løsninger, men skal en få gjennomslag for nye transportinfrastruktur viser all erfaring at politisk enighet på tvers av kommune- og regiongrenser er helt avgjørende.