Fylkesmannen starter høring på Melbu

steinsvik torodden boligområde
Skisse: September Arkitekter

Fylkesmannen i Nordland starter i disse dager en høring som gjelder en søknad om utfylling for å vinne land til boligbygging ved Torodden på Melbu.

Høringsfristen er satt til 9. februar 2017, og det er Steinsvik Hus & Entreprenør AS som har søkt Fylkesmannen om tillatelse til utfylling mellom Torodden og Valholmen på Melbu i Hadsel kommune.

Landvinning

– Formålet med utfyllingen er landvinning i forbindelse med boligutbygging. Tiltaket omfatter utfylling av cirka 10.000 kubikkmeter sprengt stein over et areal på cirka 3.800 kvadratmeter ved og i sjø på gnr/bnr 52/965 i Hadsel kommune.

Utfyllingsområdet ligger i dag på kote -0,4 til kote -1,5, og det søkes å fylle opp til kote 3,5 (NN1954). Tiltaket planlegges gjennomført innen to år etter at tillatelsen er gitt.

Uberørt

Multiconsult AS har vurdert tiltaksområdet, og opplyser om at området er relativt uberørt og har lite løsmasser. De anser derfor at det er mindre aktuelt å gjennomføre prøvetaking av sjøbunnen som skal fylles over. Ved utfylling vil miljøpåvirkning i hovedsak komme av oppvirvling og spredning av partikler fra sjøbunnen når steinmassene legges ut.

Spredning avhenger av lokale strømforhold og mengden fine partikler på sjøbunnen i utfyllingsområdet. Eventuelle miljøgifter vil i stor grad være bundet til finpartikler.

Kan sette vilkår

Fylkesmannen kan sette vilkår om tiltak for å avbøte en eventuell miljøpåvirkning.

– Vi har i denne saken formidlet til søker at vi trolig vil pålegge avbøtende tiltak som om sjøbunnen var forurenset. Dette fordi det ikke er tatt prøver av sjøbunnen med hensyn til miljøgifter. Tiltak kan for eksempel bestå av å fylle sand over sjøbunnen eller legge en egnet duk før selve utfyllingen starter.