Melbu skal huse nordnorsk tenketank

Melbu er det opplagte stedsvalget når en ny tenketank for Nord-Norge nå blir opprettet.

Det er Nordland akademi for kunst og vitenskap på Melbu som har besluttet å opprette en tenketank for Nord-Norge med kunst og kultur som sentral drivkraft.

Hensikten med Tenketanken for Nord-Norge er å bidra til å styrke nordnorsk kultur, bosetning, arbeidsmuligheter, livsgrunnlag, samarbeid og trivsel. Tenketanken skal se på verdiene i de tradisjonelle måtene man har levd på i nord, ikke minst den nære samhørighet med naturen. Den skal vurdere hvordan moderne muligheter, kommunikasjon og interaksjon både kan styrke og videreutvikle nordnorsk identitet og livsstil, samt se på mulige tiltak mot tendenser som kan være til skade for en positiv utvikling for Nord-Norge.

Tenketanken skal drøfte hvordan kunst og kultur kan bidra til være en motkraft til ensidig og kortsiktig utnytting av nordnorske ressurser. Spørsmålene teknetanken skal stille seg er blant annet:

  • Hva er nordnorsk identitet og særpreg og hvem har defineringsmakt?
  • Hva er utfordringene for folk og bosetning i Nord-Norge?
  • Hvordan kan kunst og kultur bidra til fremtidsvisjonene, til å finne løsninger og fornye?
  • Hva er gode samarbeids- og samhandlingsmønstre, i regionen og fra regionen og ut?
  • Hvordan forholder Nord-Norge seg til verden og en stadig sterkere globalisering?

Tenketanken er sammensatt av kunstnere, filosofer, humanister og samfunnsvitere som har en dyp følelse for sin landsdel og som via sitt engasjement og sin faglige innsikt vil kunne tenke visjonært og uttrykke seg på en måte som både engasjerer og er handlingsorientert.

Tenketanken skal søke samspill med andre relevante aktører, enkeltpersoner og miljøer i Nord-Norge, styrke og bygge nettverk og eventuelt også knytte til seg flere ressurspersoner, heter det i en pressemelding fra Nordland akademi for kunst og vitenskap.

Tenketanken består av: Ottar Brox, Ingeborg Breines, Knut Erik Jensen, Britt Kramvig, Eva Charlotte Nilsen, Harald Oredam, Viggo Rossvær, Kjell Arne Røvik, Amund Sjølie Sveen, Vebjørg Hagene Thoe og Maria Utsi.

Tenketanken for Nord-Norge skal ha sitt første møte 15. og 16. februar i Vesterålen. På møtet vil en søke og legge rammene for arbeidet, definere prioriteter, strategier og fremdriftsplaner, samt fordele ansvar og drøfte mulige samarbeidspartnere.  Det neste møtet vil være under Sommer-Melbu 2015 (3.-11. juli) og vil ha et spesielt fokus på geopolitiske utfordringer i forbindelsen med regjeringens nordområdesatsing.

Tenketanken er åpen for samarbeid og innspill. Kontaktperson er prosessleder Ingeborg Breines.