Derfor er det viktig med kulturtransport

Marija Håkonsen Milovanovic ungdommens fylkesråd
Marija Håkonsen Milovanovic i ungdommens fylkesråd i Nordland.

Ungdommens fylkesråd har valgt å omdisponere deler av midlene de disponerer for å vise hvor viktig de mener kulturtransporten er. Det fortalte lederen for Ungdommens fylkesting, Marija Håkonsen Milovanovic i sin tale til fylkestinget. 

Ungdommens fylkesråd har drøftet en henvendelse fra Øksnes ungdomsråd. Ungdomsrådet etterlyser avklaring på og argumenterer for ordningen kulturtransportspleis. Kulturkort Nordland har vært en kulturrabattordning for barn og unge siden 2007 – en snill-pris-tilgang til kulturopplevelser for barn og unge uavhengig av foreldrenes økonomi. Ungdommens fylkesting i Nordland var en sterkt pådriver for satsingen.

I tilknytning til kulturkortet har fylkeskommunen brukt penger på transport. Kommuner, ungdomsråd og andre har kunnet søke om transportstøtte for å frakte ungdom til kulturkortarrangementer i nabokommuner – trygt, sikkert og billig. I sitt brev understreker ungdomsrådet fra Vesterålen hvor viktig det er at ungdom som bor i distriktene skal få ha et lavterskeltilbud, skal kunne transporteres til kulturopplevelser og at slike tiltak er med på å utjevne sosiale forskjeller.

Suksess
Spleisordningen på kulturtranpsort har vært en suksess. Nordland fylkeskommune bidro med ca. 300 000 til dette formålet i 2015, der fylkeskommunenes andel i spleisen har vært 70 prosent.

For 2016 har det ikke vært rom for å opprettholde spleiseordningen, noe UFR syns er svært synd. Det er bakgrunnen for at de nå har valgt å omdisponere kr 125 000 av UNGplanmidlene og inviterer til fortsatt kulturtransportspleis ut 2016.

Ungdommens fylkesråd forvalter bl.a. penger til kulturformål for barn og unge (UNGplan) og behandler søknader om støtte fra kommuner, organisasjoner og foreninger.

– UFR forventer at det blir øremerket midler i budsjettet til kulturtransport fra 2017. Det er grunnleggende viktig at barn og unge sikres tilgang til gode kulturopplevelser, selv om tilbudene ikke finnes i egen bokommune, men i nabokommuner. Vi må fraktes godt, trygt og billig, sier Milov.